• Privacyverklaring

Privacyverklaring Veth Propulsion

Privacyverklaring

Identiteit
Dit is de privacyverklaring van Veth Propulsion B.V. en gerelateerde bedrijven, gevestigd aan het Nanengat 17 te Papendrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23071521, hierna te noemen Veth Propulsion.

Verzamelde gegevens en doeleinden
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Er zijn echter situaties waarbij wij gewone persoonsgegevens van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Dit geldt met name voor onze (mogelijke) opdrachtgevers als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten kopen. In die gevallen verzamelt Veth Propulsion persoonsgegevens zoals bedrijfsnaam, voor- en achternaam, telefoonnummer en mailadres. Dit is bedoeld voor marketingdoeleinden, nieuwsbrieven, het sluiten van overeenkomsten, het sturen van facturen of andere aspecten van overeenkomsten.

Duur van de opslag
Veth Propulsion slaat persoonsgegevens op zo lang als nodig voor de dienstverlening. Daarnaast houden we de wettelijke bewaarplicht van administratieve gegevens in acht.

Doorgifte aan derden
Vanwege webhosting, internet marketing, controledoeleinden en automatisering van onze administratie hebben de accountant en externe automatiseringspartners toegang tot digitaal verzamelde persoonsgegevens. Met deze externe partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten ter bescherming van privacy en datalekken.

Beveiliging
Veth Propulsion heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens. Deze beveiligingsmaatregelen worden continu up-to-date gehouden en jaarlijks ge-audit door externe ICT experts.

Inzage en correctie
Het verzamelen gebeurt op basis van toestemming van de bezoeker. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

U kunt om inzage van uw persoonsgegevens verzoeken bij de daartoe aangestelde functionaris gegevensverwerking. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Dit kunt u kenbaar maken middels het volgende formulier toestemming gebruik persoonsgegevens.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Veth Propulsion aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Vragen en verzoeken
Voor vragen rondom de privacyverklaring of verzoeken om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

Veth Propulsion B.V.
P.O. Box 53
3350 AB Papendrecht
T: =31 (0)78 615 2266

Tenslotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.

Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.